تورهای نمایشگاهی

اینگونه تورها جهت شرکت در نمایشگاه های مختلف در سراسر جهان برتامه ریزی شده است که با توجه به اهداف

اقتصادی افراد برای شرکت رد نمایشگاه برنامه ریزی و اجرا می شود

ثبت دیدگاه
نظرات کاربران