قديمي ترين شركت هواپيمايي جهان

KLM

از ديرباز پرواز بر فراز آسمانها براي انسانها آرزويي دست نيافتني بود تا اينكه به تدريج و با افزايش دانش بشر و تلاش بي وقفه اين آرزو به واقعيت پيوست . امروزه سفرهاي بين قاره اي به آساني انجام ميگردد و هوانوردي و گردشگري به صنعتي بزرگ تبديل شده است . در ٧ اكتبر سال ١٩١٩ اولين شركت هواپيمايي در جهان در كشور هلند با نام شركت كي ال ام تاسيس گرديد. اولين پرواز اين شركت در ١٧ مي سال ١٩٢٠ صورت گرفت و در اين پرواز ٢ خبرنگار انگليسي به همراه تعدادي روزنامه در مسير آمستردام لندن  را با خلباني بنام چري شاو طي نمودند. در سال ١٩٢٠ اين شركت توانست ٤٤٠ مسافر و ٢٢ تن بار را جابجا كند. به اين ترتيب بود كه پروازهاي منظم به مقاصد مختلف با هواپيماي فوكر شروع شد . در سال ١٩٢٩ اولين پرواز بين قاره اي شركت هواپيمايي KLM به اندونزي آغاز گرديد . اين شركت توانست در سال ١٩٣٠ پله هاي ترقي را طي كند و ١٥١٤٣ مسافر را جابجا نمايد . اما با شروع جنگ جهاني دوم همه پروازهاي KLM به غير از پروازهاي بطرف اقيانوس اطلس لغو گرديد. اين شركت در سال ١٩٨٩ اولين بوئينگ ٧٤٧-٤٠٠ را به ناوگان  خود وارد كرد و به اين ترتيب در سال ١٩٩٠ تعداد مسافران خود را به ١٦ ميليون رساند . اين شركت در سال ٢٠٠٢ ناوگان بين قاره اي خود را نوسازي كرد و اولين بوئينگ ٧٧٧ و نخستين ايرباس ٣٣٠ به ناوگان KLM پيوستند . اين شركت در سال ٢٠٠٣ با شركت ايرفرانس ادغام گرديد و پيش از آن جزو هواپيمايي ملي هلند محسوب ميشد . هم اكنون دفتر مركزي KLM در آمستولين نزديك فرودگاه آمستردام قرار گرفته است .

سفر بخیر