كمپين ماسك درسفر

سبک جدید جهانی سفر

شايد نام شوراي جهاني سفروگردشگري يا WTTC را شنيده باشيد.اين شورا به تازگي كمپيني راه اندازي كرده كه هدف از آن ترويج استفاده اجباري ازماسك در تمامي سفرهاست و هدف بعدي آن تسهيل محدوديت هاي ناشي از قرنطينه در همه كشورهاي جهان و آغاز تدريجي بازگشايي تمام مرزها به روي مسافران ميباشد.وقتي ثابت شد كه استفاده ازماسك تا ٨٢ درصد ريسك انتقال به بيماري كرونا را كاهش ميدهد اين كمپين از مردم دعوت كرد كه با استفاده از اين سلاح محافظتي سفرهاي امن خود را ازسرگيرند .همچنين شوراي جهاني سفروگردشگري با توجه به راهنمايي هاي بهداشتي كارشناسان دانشكده بهداشت عمومي هاروارد استفاده ازماسك را دركليه وسايل حمل ونقل ودر تمامي طول سفر ونيز هنگام بازديد از فضاهاي سرپوشيده مفيد وضروري دانست .اين شورا در همه صفحه هاي خود در رسانه هاي اجتماعي مسافران راتشويق ميكند تا با به اشتراك گذاشتن تصاويري از سفرهاي امن خود درحالي كه ماسك زده اند به اين كمپين بپيوندند.اين كمپين به مردم مي آموزد تا قبل از كشف واكسن كرونا بايد درجهان پسا پاندمي زندگي كنند و روال عادي زندگي خود برگردند . گلوريا گووارا رييس و مدير اجرايي شوراي جهاني سفر وگردشگري در بيانيه اي از بخش خصوصي و دولتهاي مختلف خواسته كه با حمايت خود از اين كمپين استفاده از ماسك را تبديل به يك هنجار جديد كنند و سفرهاي امن خود را آغاز نمايند .

سفر بخیر