لیست آدرس و شماره تلفن های داروخانه های مشهد

دفتر خدمات گردشگری سفربخیر لیستی از شماره تلفن و آدرس های داروخانه های مشهد رابرای سهولت مسافرین آماده نموده است.

 • داروخانه 17 شهریور مشهد

نشانی:خیابان کوه سنگی

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه ابن سینا مشهد

نشانی:آخر عامل،بعد از شفا

تلفن:7610011

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه ارتش(550) مشهد

نشانی:خیابان بهار

تلفن:8544018

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه آردم مشهد

نشانی:پنج راه شناباد

تلفن:----

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه آریا مشهد

نشانی:خیابان گلستان

تلفن:2229094

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه اصفهانی مشهد

نشانی:خیابان امام رضا،جنب موسی بن جعفر

تلفن:8549626

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه افشار مشهد

نشانی:میدان شهدا

تلفن:2225085

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه امام مشهد

نشانی:فلکه بیمارستان امام رضا

تلفن:91166

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه امام حسین مشهد

نشانی:کوی طلاب

تلفن:8549031

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه امام رضا مشهد

نشانی:فلکه بیمارستان امام رضا

تلفن:8543031

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه امامیان مشهد

نشانی:خیابان بهار

تلفن:8544018

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه امراض پوستی مشهد

نشانی:فلکه بوعلی

تلفن:7410191

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه باستان مشهد

نشانی:چهارراه نخریسی

تلفن:99818

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه بنت الهدی مشهد

نشانی:خیابان بهار

تلفن:90051

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه بیست و دو بهمن مشهد

نشانی:خیابان دانشگاه

تلفن:98015

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه جلالیان مشهد

نشانی:ابتدای خیابان گاز

تلفن:2738378

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه جوادالائمه مشهد

نشانی:خیابان طبرسی

تلفن:2222335

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه دارالشفاء مشهد

نشانی:فلکه حضرت به سمت پایین خیابان

تلفن:3651555

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه دکتر انسان مشهد

نشانی:بلوار وکیا آباد،ابتدای سامانیه

تلفن:660055

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه دکترشیخ مشهد

نشانی:فلکه دروازه قوچان،تعبدیی

تلفن:8433943

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه زهدی مشهد

نشانی:خیابان طبرسی

تلفن:8436820

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه سپیده انقلاب مشهد

نشانی:فلکه ملک اباد

تلفن:6060444

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه شاهین فر مشهد

نشانی:خیابان آزادی،کوچه سراب

تلفن:2250041

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه شریعتی مشهد

نشانی:سه راه طرقبه،شاندیز

تلفن:674501

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه شیرازی نیا مشهد

نشانی:سی متری طلاب،میدان سوم

تلفن:2724797

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه فاطمیه مشهد

نشانی:خیابان خواجه ربیع

تلفن:2733312

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه قائم مشهد

نشانی:خیابان احمدآباد

تلفن:8400001

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه کامیاب مشهد

نشانی:چهاراه نخریسی

تلفن:892121

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه لطیفی مشهد

نشانی:خیابان احمدآباد،روبه روی گوهرشاد

تلفن:8420801

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه مرکز جانبازان مشهد

نشانی:میدان پارک

تلفن:7619018

ساعت کاری:شبانه روزی

 • داروخانه ملائی مشهد

نشانی:دروازه قوجان،نبش تعبدی

تلفن:725887

ساعت کاری:شبانه روزی