مصلای مشهد-مصلای طرق مشهد

مصلای مشهد که در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی 1105-1077 هـ.ق ساخته شده است و در شرق مشهد ودر بلوار مصلی واقع شده و دارای یک ایوان بلند و دو رواق در طرفین است.

مصلای مشهد در سال 1087 هـ.ق به سعی ((حاجی ملک)) نامی و معماری ((حاجی شجاع،بنای اصفهانی)) و به فرمان ((نواب عالی مقام،ابو صالح))،بانی مدرسه نواب مشهد ساخته شده است و در کتیبه های آن اشعاری با ذکر نام افراد فوق وجود دارد.به روایت تاریخ،اعیاد مذهبی در این مکان جشن گرفته می شد و اطراف آن چنانچه در سفر رکن الدوله 1299 هـ.ق قید شده آبادی هایی وجود داشته است.در ایوان و محراب بنا کاشی کاری به شیوه معرق وجود دارد.

مصلای مشهد

مصلای طرق مشهد

مصلای طرق، قدیمی ترین مصلای شهر مشهد است که در کنار روستای طرق قرار دارد.این مصلا در سال 837 قمری ساخته شده است.

طرق در کناره مشهد محل جنگ های بسیاری بوده که اغلب برای تصرف مشهد صورت می گرفته است.مثلا جنگ سال 913 بین ازبک ها و بازماندگان تیموری،یا پس از بازگشت شاه تهماسب از خراسان،بین سپاهیان ازبک و قزلباش های ساکن مشهد،یا سال 971 بین علی سلطان ازبک و مردم مشهد.

مصلای طرق مشهد

حاج سیاح محلاتی جهانگرد مشهور نیز که در سال 1295 به مشهد آمده،از طرق یادکرده است .مصلای طرق مشهد در سفرهای کاروانی،منزلی محسوب می شده است و به همین دلیل دارای چند کاروانسرا و رباط است که مهمترین آن ها به دستور شاه عباس و شاه سلیمان صفوی و اسکندر بیک ساخته شده اند.

مصلی طرق مشهد

در نزدیکی طرق ،تپه ای به نام تپه نادری با حدود 350 متر ارتفاه وجود دارد که بقایای سفال ،کوزه شکسته،خاکستر و خشت خام های بزرگ در آن دیده می شود .احتمالا این تپه بقایای قلعه ای بسیار قدیمی و به نوشته مطلع الشمس دوهزار ساله است.