معرفی 5 صحن آستان قدس رضوی مشهد

آستان قدس رضوی دارای پنج صحن:صحن عتیق(انقلاب)،صحن جدید(آزادی)،صحن امام خمینی(موزه)،صحن جمهوری اسلامی و صحن قدس است.

  • صحن عتیق آستان قدس رضوی :

در شمال حرم واقع است و در زمان سلطان حسین بایقرا ساخته شده است.تعدادی حجره در دو طبقه،ایوان جنوبی (ایوان طلا یا نادری)از ملحقات آن است.بانی سمت جنوبی این صحن امیرعلیشهر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا بوده است.طلاکاری ایوان را نیز نادرشاه در سال های 1145 تا 1148 قمری انجام داده است.

حبذا زین منظر عالی که فردوس برین بر در صحنش چو زائراز صداقت جبهه ساست ،این بیت مطلع بع قصیده ای است که نادر پیش از آن که به مقام سلطنت برسد،دستور حک و طلاکاری آن را صادر کرده است.

در جنوب و شمال این صحن دو مناره موجود است،مناره پشت ایوان طلا را شاه تهماسب صفوی طلاکاری نموده و شاه عباس نیز پس از استیلای ازبکان آن را مرمت و مجددا طلاکاری نموده است .مناره دیگر پشت ایوان عباسی در شمال صحن واقع است و نادر شاه آن را ساخته است.

در سردر شرقی صحن نقارخانه ای به جای نقارخانه قدیمی با کاشی کاری زیبای معرق ایجاد شده است.

 

  • صحن نو آستان قدس رضوی:

در سال 1233 به امر فتحعلی شاه قاجار بنا گردید.در سال1282 به امر ناصرالدین شاه ایوان آن طلاکاری شده و در کتیبه طلای آن 28 بیت شعر نگاشته شده است.کاشی کاری این صحن در دوره محمدشاه صورت گرفته و چهارایوان در چهارسو دارد و طبقات دو گانه آن دارای 56 غرفه است.به جای سقاخانه نیز در وسط آن حوض بزرگی احداث شده است.

  • صحن امام خمینی آستان قدس رضوی:

در جنوب شرقی حرم واقع شده است.قبلا مدرسه سعد الدین یا مدرسه پایین پا در مجاورت آن قرار داشت.

  • صحن جمهوری اسلامی آستان قدس رضوی:

میان بست بالا و مسجد گوهرشاد است و از طریق مدرسه بالاسر به رواق دارالسیاده و حرم متصل می شود.فضای جلوی مسجد گوهرشادو صحن امام،صحن قدس را تشکیل می دهد.

حرم مطهر دارای 15 رواق است و رواق های دارالولایه،دارالهدایه و دارالرحمه بعد از انقلاب اسلامی اضافه شد.