مقبره پیر پالان دوز مشهد

این بنا مدفن شیخ محمد کارندهی(کاردهی)است و بنای آن در سال 985 هجری در زمان سلطان محمد خدابنده (پدر شاه عباس) ساخته شده است.

شیخ محمد کارندهی یا محمد عارف عباسی از عرفای سلسله ذهبیه و مشهور به پیرپالان دوز است در خط ثلث استاد بوده و قران هفت سوره ای از وی در دست است.او برای امرار معاش به شغل پالان دوزی اشتغال داشته و به لحاظ معنوی بسیار مورد توجه مردم بوده است.مقبره پیر پالان دوز در مجاورت حرم حضرت رضا (ع) قرار دارد و بنایی چهارگوش و دارای گنبد است .

مقبره پیر پالان دوز

مقبره پیر پالان دوز ،داخل بقعه دارای شاه نشینی است و بالای آن یزدی بندی هایی اجرا شده است.در زیر گنبد ترنج زیبایی با نگاره های گیاهی نقش شده است.قسمت هایی از بنا نیز دارای نقاشی بوده است و کلا سبک معماری صفوی را دارا می باشدو سطح گنبد آن دارای پوشش ساده ای از کاشی فیروزه ای رنگ و دارای کتیبه ای با تاریخ 985 هـ.ق بوده است.

مقبره پیر پالان دوز

مقبره پیر پالان دوز

مقبره پیر پالان دوز اخیرا بازسازی شده است.