گنبد خشتی مشهد

این بنا مدفن سلطان محمد از اعقاب امام موسی بن جعفر (ع) است و در محله نوغان در خیابان طبرسی مشهد قرار دارد.

گنبد خشتی،دارای رواقی چهارگوش و چهار شاه نشین می باشد.به سبب آنکه گنبد آن خشتی است،به این نام معروف است.

سبک ساختمان به بناهای دوره تیموری شبیه است و ساقه گنبد چندی پیش مزین به کاشی و سوره توحید شد اما بعدا آجر پوش گردید.

گنبد خشتی مشهد

در مجاورت این گنبد خشتی ،مسجدی وجود دارد که دو بیت زیر بتای آنرا ب عهد شاه عباس می رساند:

در زمان سه ستاره حشم

شاه عباس فخر دولت و دین

آمد از بهر سال تاریخش

بیت معمور از آسمان به زمین

اما خود گنبد خشتی معلوم نیست قطعا در چه زمانی ساخته شده است.چون سلطان محمد در سال 832 قمری در گذشته (بنا بر سنگ قبر وی) و خود بنا هم باید در عهد شاهرخ تیموری ساخته شده باشد.

گنبد خشتی مشهد

مرحوم دکتر شریعتی نوشته است از آنجا که این آرامگاه در محله ای قدیمی قرار دارد،مرجع بسیاری از خواسته ها و مشکلات و نذرهای مردم بوده است.