گنبد سبز مشهد

این آرامگاه به علت گنبد سبز رنگ و زیبایش گنبد سبز نامیده شده است و در خیابان خاکی شهید باهنر مشهد قرار دارد یکی از جاذبه های گردشگری مشهد برای مسافریت تور مشهد می باشد.

گنبد سبز مشهد ظاهرا مدفن محمدمومن عارف استرابادی از شیوخ شیعه مذهب سلسله ذهبیه است که ظاهرا در سال 904 وفات یافته و استاد بزرگانی چون مجلسی اول بوده است.در تاریخ ساخت بنا سال های 1011 مربوط به دوره شاه عباس و 1091 مربوط به دوره شاه سلیمان روایت شده است.

گنبد سبز

در گنبد سبز مشهد قبلا یکی از قبرستان های مشهد به نام قبرستان میرهوا وجود داشته است.گنبد سبز سابقا دارای باغی بزرگ و محل سکونت عده زیادی از درویشان و برگزاری مراسم و مجالس آنان بوده است.خانیکوف روسی در سال 1247 این محل را مقبره درویشی می داند که در 904 هـ.ق در گذشته است.

گنبدسبز

مرحوم دکتر زرین کوب نیز گنبدسبز را منسوخ به شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی 1057 تا 1087 هـ.ق بیست و نهمین قطب سلسله ذهبیه دانسته است.