مراسم خطبه و صفه در حرم مطهر

جلسه خطبه و صفه در محل رواق دارالحفاظ دوبار در شبانه روز،صبح و شب تشکیل می شود.در مقاله زیر به معرفی بیشتر این مراسم پرداخته ایم.

شرکت کنندگان این مراسم خطبه و صفه در حرم مطهر،خدام و چهارده تن از حفاظ و چندنفر از فراشانند که در کنار ورودی های مجلس می ایستند.حفاظ به صورت دو دسته مساوی در طرفین مجلس پشت رحل و قران و لاله های روشن می نشینند و هر کدام شمعدانی با شمع افروخته پیش روی دارند.در شروع برنامه هریک به ترتیب خطبه یا مدیحه اولین معصوم را با صدای بلند می خواند سپس آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت می نماید.سپس نفر دوم،خطبه و مدیحه معصوم بعد را می خواند و آیاتی را تلاوت می کند.

به همین ترتیب چهارده نفر با توسل به چهارده معصوم و قرائت خطبه هر معصوم و به همین تعداد از توسلات خواجه نصیر توسی را می خوانند.

پس از ختم جلسه که حدود یک ساعت به طول می انجاند،حضار بلند می شوند و خطبه های کوتاهی توسط یکی از حفاظ قدیمی خوانده می شود .در این هنگام سرکشیک یا معاون لو رحل و قران را برداشته،می بوسد و به نفراول می دهد،تا به اتاق کوچکی که محل نگهداری آنهاست و در ضلع جنوبی دارالحفاظ است،برسد.گاهی و در ایام خاص،هنگام کثرت زوار،جلسه خطبه و صفه در دارالسیاده برگزار می شود.