مجله گردشگری / اخبار سفربخیر

/uploads/images/article/article1535873864.jpg

حادثه به توپ بستن حرم مطهر رضوی

مشهد / اخبار سفربخیر بازدید : 505

حرم مطهر امام رضا(ع) در طول زمان ، شاهد رخدادهای تلخ و شیرین فراوانی بوده است و تا به امروز رنج ها و خوشی های بسیاری را از سر گذرانده است . ...

/uploads/images/article/article1535355213.jpg

ﮔﺮدﺷـﮕﺮى درﯾـﺎﯾﻰ sea tourism

جهانگردی / اخبار سفربخیر بازدید : 470

ﯾﮑــﻰ از اﻧــﻮاع ﮔﺮدﺷــﮕﺮى ﮐــﻪ ﺗﺎﮐﻨــﻮن روﻧــﺪ رو ﺑــﻪ رﺷــﺪى را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻧﻤــﻮده و آﯾﻨــﺪه روﺷــﻨﻰ را ﻣﻰﺗــﻮان ﺑــﺮاى آن ﻣﺘﺼــﻮر ﺑــﻮد، ﮔﺮدﺷـﮕﺮى درﯾـﺎﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ آن،ﺑﯿﺶازﭘﯿــﺶ ﻣــﻮرد اﻗﺒــﺎل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺗﻨــﻮع ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫــﺎى اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﺧــﺎص از ﮔﺮدﺷــﮕﺮى ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿــﺮى، ﻏﻮاﺻــﻰ، ﺳــﻔﺮﻫﺎى ﺗﻔﺮﯾﺤــﻰ، اﺳــﮑﻰ روى آب، ﺟــﺖ ...