واکسن و سفر

كارت واكسيناسيون براي سفرهاي داخلي و خارجي الزامي است

همانطور كه ميدانيد اخيرا داشتن كارت ديجيتال واكسن براي سفرهاي خارجي ضروري است. اما به تازگي خبري منتشر گرديده كه از تاريخ يكم اذر مسافراني كه قصد سفرهاي داخلي را نيز دارند ميبايست دو نوبت واكسن خود را دريافت نمايند و داراي كارت واكسن باشند. ولي داشتن كارت ديجيتال واكسن فعلا اجباري نيست. بنابراين مسافران سفرهاي داخلي از اول آذر ماه موظف هستند قبل از تهيه بليط مشخصات واكسن را در سامانه بارگذاري و در صورت تاييد انجام واكسيناسيون بليط آنها صادر ميشود. همچنين پذيرش ١٠٠ درصدي مسافران در هواپيماها مجاز گرديده است و زمان اجراي آن از ابتداي آذر ماه خواهد بود. در رابطه با قطار و اتوبوس نيز فعلا ظرفيت مجاز پذيرش ٨٠ درصد خواهد بود و اين محدوديت تا زمانيكه سطح واكسيناسيون كشور به ٨٠ درصد برسد ادامه خواهد داشت. همچنين براي پروازهاي داخلي ارائه تست منفي كرونا ٧٢ ساعته در صورت نبود كارت واكسيناسيون ضروري است.