فرودگاه هاي ايران ايمن ترين فرودگاهها دربرابر ويروس كرونا

رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی در فرودگاه ها

فرودگاه هاي ايران ايمن ترين فرودگاهها دربرابر ويروس كرونا! درروزهايي كه اخباركرونا درصدر تمامي خبرهاي جهان است آژانس ايمني حمل ونقل هوايي اتحاديه اروپا (EASA) تمامي فرودگاههاي ايران را دربرابر ويروس كرونا ايمن اعلام كرده است.اين آژانس فهرستي تهيه كرده ازتمامي فرودگاههاي جهان كه دراين روزها اقدامات لازم را براي مقابله وكاهش شيوع كرونا ازقبيل ضدعفوني هواپيماها انجام داده اند.اين فهرست باهماهنگي كشورهاي عضو اين آژانس وبر اساس اطلاعات گردآوري شده از سازمان جهاني بهداشت ومركز كنترل بيماريهاي اروپا ومشورت با اين نهادها بدست آمده است و بطورمداوم به روز رساني ميشود. طبق آمار اين آژانس در بخش خاورميانه و آسيا فرودگاههاي ايران ،افغانستان و پاكستان ،كويت ، تركيه و قطر بالاترين ايمني در برابر ويروس كرونا را به خود اختصاص داده اند . بر اساس بيانيه اين اتحاديه گروه پروازي ونيز مسافران ميتوانند با اطمينان كامل وارد فرودگاههاي ايران شوند ونگراني در مورد رعايت ايمني وضد عفوني فرودگاهها نداشته باشند. قابل ذكر است كه در فهرست ايمني حمل ونقل اتحاديه اروپا نام فرودگاههايي نظير فرانسه ،بريتانيا،ايتاليا واسپانيا و كشورهاي غير اروپايي چون امريكا ، كانادا،روسيه وبرزيل ديده نميشود .

سفر بخیر